Kystvandrådet for den centrale del af Limfjorden anbefaler nye indsatser

Foto: Viborg Kommune.
dato

Kystvandrådet for den centrale del af Limfjorden har fremlagt en plan for at forbedre naturen og miljøet i området, som har lidt under iltsvind og fiskedød.

Planen anbefaler en række indsatser, herunder udtagning af landbrugsjord, etablering af vådområder og fjernelse af fosfor fra renseanlæg, dambrug og erosion i oplandet.

Disse anbefalinger skal nu behandles politisk i de 10 oplandskommuner. Kystvandrådets højest prioriterede scenarie fokuserer på at lade så meget af omdriftsjorden som muligt forblive landbrugsjord, mens der etableres vådområder og gøres en maksimal indsats overfor fosfor.

Omlægningen af landbrugsjord skal målrettes de steder, hvor effekten er størst.

Formand for Limfjordsrådet, Henrik Dalgaard, understreger vigtigheden af handling og håber på finansiel støtte fra Christiansborg.

Medlem af kystvandrådet, Jakob Gade, påpeger de potentielle økonomiske konsekvenser for landbruget i oplandet og understreger behovet for økonomisk kompensation.


https://viborg.dk//om-kommunen/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/kystvandraadet-for-den-centrale-del-af-limfjorden-anbefaler-nye-indsatser-13780858/
Kilde: Viborg Kommune